Entra general a les sales de ball, cinema-teatre, sala bingo i de la pista d'estiu.jpg